Priyanka Chopra Set Of ‘Kid Like Jake’ 19/06/2017

priyanka chopra set of kid like jake 06 19 2017 in a red dress

Priyanka Chopra in a red dress on the set of Kid like Jake 19/06/2017